REGULAMIN SERWISU

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego SZUKAMDJ.com

Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

SZUKAMDJ.COM

 

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

VII. Własność intelektualna

VIII. Odpowiedzialność

IX. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy działający pod adresem SZUKAMDJ.com prowadzony jest przez

Kamila Pakułę wykonującego działalność gospodarczą pod firmą SZUKAMDJ.com Kamil

Pakuła wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

adres miejsca wykonywania działalności: ul. Szkolna 12, 05-126 Wólka Radzymińska,

adres do doręczeń: ul. Elektryków 10/1, 05-270 Marki,  

NIP: 5361879045, REGON: 365500062, adres poczty

elektronicznej (e-mail): kontakt@szukamdj.com.

2. Serwis SZUKAMDJ.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis

SZUKAMDJ.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania

umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania

reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług

Elektronicznych Serwisu SZUKAMDJ.com, zobowiązany jest do przestrzegania

postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Serwis oraz Usługodawca nie prowadzi sprzedaży usług prezentowanych w Serwisie.

6. Serwis nie jest stroną stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz

bezpośrednio związanych z zamieszczonymi ogłoszeniami.

7. Usługobiorcy odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania

zaciągniętych przez nich ich wzajemnych zobowiązań.

8. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania oraz odpowiedzi na zamieszczone

ogłoszenia.

9. Oferent jest zobowiązany do tego, aby treści opisowe usług prezentowanych w

odpowiedziach na ogłoszenia oraz ich dostępność były aktualne i zgodne ze stanem

faktycznym.

10. W Serwisie obowiązuje zakaz świadczenia usług zabronionych przez przepisy

powszechnie obowiązujące.

11. Wszystkie nazwy handlowe firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod

adresem SZUKAMDJ.com należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach

identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie

materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem

SZUKAMDJ.com użyte są w celach informacyjnych.

12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014

poz. 827; Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.

U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą

elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe

przepisy prawa polskiego.

 

II. DEFINICJE

1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu

umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta

odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.

2. FORMULARZ ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ - formularz dostępny na stronie

internetowej Serwisu umożliwiający zamieszczenie ogłoszenia na stronie Serwisu.

3. KALKULATOR OBLICZENIOWY - Usługa Elektroniczna umożliwiająca Użytkownikom

obliczanie określonej wartości na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika.

4. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez

Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym

gromadzone są dane Użytkownika. Aktywacja Konta następuje po naciśnięciu linku

aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail Użytkownika.

5. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. KLIENT – Usługobiorca, który zamieszcza ogłoszenie w Serwisie.

7. OFERENT - Usługobiorca, który korzysta z Usługi Elektronicznej polegającej na

udzielaniu odpowiedzi na ogłoszenia w Serwisie.

8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

9. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem SZUKAMDJ.com.

10. SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę,

umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Oferenta oraz przebiegu i realizacji

świadczonej przez niego usługi.

11. USŁUGODAWCA – Kamil Pakuła wykonujący działalność gospodarczą pod firmą

SZUKAMDJ.com Kamil Pakuła, ul. Szkolna 12, Wólka Radzymińska, 05-126 Nieporęt,

NIP: 5361879045, REGON: 365500062.

12. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK –osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność

prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.

13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez

Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

14. WYSZUKIWARKA - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez

Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń lub treści na podstawie

podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy użyciu filtrów).

 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych

takich jak:

a) prowadzenie Konta,

b) zamieszczanie ogłoszeń,

c) udzielanie odpowiedzi na ogłoszenia przez Oferentów,

d) korzystanie z Wyszukiwarki,

e) korzystanie z Systemu Opinii,

f) korzystanie z Kalkulatora Obliczeniowego.

2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach

określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści

te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. a), b), d), e) oraz

f) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. c) Regulaminu przez

Usługodawcę jest płatne zgodnie z wybranym pakietem oraz cennikiem Serwisu.

3. Płatności, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału należy dokonywać za

pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayU.pl, PayPal). W przypadku

płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Usługobiorca dokonuje

zapłaty przed rozpoczęciem realizacji usługi. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają

dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

4. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta

zawierana jest na czas nieoznaczony.

b) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu

ogłoszenia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą

upływu terminu na jaki została zawarta.

- Usługa nie ulega automatycznemu odnowieniu.

- W przypadku zmian w Regulaminie rozpoczęta usługa dla zamieszczonego

ogłoszenia będzie realizowana na dotychczasowych zasadach. W przypadku, gdy

ważność ogłoszenia dobiegnie końca, wówczas jego odnowienie przebiega zgodnie

ze zmianami w Regulaminie po ich akceptacji przez Usługobiorcę.

- Publikacja ogłoszenia odbywa się po zatwierdzeniu przez Usługodawcę, najpóźniej

po 24 godzinach od momentu jego przesłania.

c) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udzieleniu odpowiedzi na

ogłoszenie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania

odpowiedzi lub zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Oferenta.

- Oferent udzielający odpowiedzi na ogłoszenie dokona wszelkich starań, aby dane

zamieszczane przez niego w odpowiedzi były aktualne oraz zgodne ze stanem

faktycznym.

d) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z

Wyszukiwarki, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą

zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.

e) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystanie z Systemu

Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia

opinii lub zaprzestania zamieszczania jej przez Klienta.

Klient zobowiązuje się:

- opiniować i oceniać Oferentów tylko wtedy, gdy sam korzystał z ich usług,

- nie opiniować i nie oceniać, gdy jest zatrudniony przez ocenianego Oferenta, jest

jego właścicielem lub zarządcą lub pozostaje w podobnym związku z opiniowanym

lub ocenianym Oferentem,

- nie dodawać nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd opinii dotyczących

Oferenta oraz świadczonych przez niego usług,

- dodawać obiektywne opinie w ramach prawa do swobodnego wyrażania opinii,

głównie w celu udostępnienia innym Użytkownikom możliwości stworzenia

indywidualnej oceny Oferenta oraz świadczonych przez niego usług,

- nie umieszczać reklamy towarów, usług, firm, chyba, że działanie takie jest

prowadzone w porozumieniu z Serwisem i za jego zgodą,

- nie upubliczniać danych osobowych bez zgody osób, których dane te lub opinia

dotyczą bez wyraźnej ich zgody, chyba że przepis prawa stanowi, że dane takiej

osoby można upubliczniać bez jej zgody.

f) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Kalkulatora

Obliczeniowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą

zaprzestania korzystania z Kalkulatora przez Usługobiorcę

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,

którym posługuje się Usługodawca:

a) komputer z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa,

d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

6. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i

dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności

intelektualnej osób trzecich.

7. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem

faktycznym.

8. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści, w tym

ogłoszeń i zdjęć, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu lub

przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności gdy zawierają elementy:

a) powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,

b) o charakterze rasistowskim,

c) o charakterze pornograficznym lub erotycznym,

d) noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,

e) naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,

f) wprowadzające w błąd Usługobiorców.

g) reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku

do SZUKAMDJ.com,

h) będące SPAM-em lub materiałem promocyjnym,

i) zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody

Serwisu.

 

V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze

ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta).

b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez

wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@szukamdj.com.

c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną

polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie, w przypadku, gdy Usługobiorca

narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze

bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń

z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po

upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres

wypowiedzenia).

d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej

polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie, w każdym czasie w drodze

porozumienia stron.

 

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem

Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na

adres: kontakt@szukamdj.com.

b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności

dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia

nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i

przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż

w terminie 14 dni.

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail

Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez

Usługobiorcę sposób.

 

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od

niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w

terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o

odstąpieniu od umowy.

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest

zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie

niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot

powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od

dnia w którym Konsument zawarł umowę o świadczenie Usług.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi

w wypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli

Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został

poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez

Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem SZUKAMDJ.com, w

tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki,

układ i kompozycja tych elementów (tzw. "layout"), znaki towarowe, oprogramowanie oraz

baza danych korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych

przez Usługobiorców oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji) są

własnością Kamila Pakuły wykonujący działalność gospodarczą pod firmą

SZUKAMDJ.com Kamil Pakuła, ul. Szkolna 12, Wólka Radzymińska, 05-126 Nieporęt,

NIP: 5361879045, REGON: 365500062. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za

szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości

strony SZUKAMDJ.com, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody

Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość

strony SZUKAMDJ.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego

Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych

Użytkowników.

2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkowników osobom trzecim.

3. Każdy Oferent jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby dane dostępne w

Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z

uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach

dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.

4. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę

wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych

danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych,

naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także

przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z

naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem

Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności

o przerwach w dostępie.

6. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących

Konsumentami:

a) za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z

tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności

przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami

o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub

błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia

lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,

b) w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego

Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego,

oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których

Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,

c) za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu

Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych

pobieranych przez Usługobiorców,

d) za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych

Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej

lub osób trzecich,

e) za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym

prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych

w Serwisie,

f) za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności:

jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej,

błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,

g) za skutki związane z utratą hasła.

7. Oferent niebędący Konsumentem zwalnia Serwis z odpowiedzialności za powstałe

szkody, utracone zyski, naruszenia dobrego imienia, a także inne niedogodności

powstałe w wyniku celowej lub przypadkowej działalności innych Użytkowników, gdyż

wyrażane opinie stanowią indywidualne stanowisko każdego z Użytkowników, a Serwis

ogranicza się jedynie do udostępnienia platformy w postaci Serwisu www.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną

ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych,

ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych,

naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także

przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z

naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

3. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod

warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy

o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia

Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

4. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w

pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek

ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 5

niniejszego rozdziału

5. Sądowe rozstrzyganie sporów:

a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym

jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z

przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr

43, poz. 296 ze zm.).

b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym

jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na

miejsce zamieszkania Usługodawcy.

6. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych

sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu

postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie

sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej

http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów

Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)

rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy

ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu

postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

7. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę

za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej

pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.