Polityka Prywatności

 

I. Postanowienia ogólne

II. Cel i zakres zbierania danych

III. Podstawa przetwarzania danych

IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

V. Pliki „Cookies”

VI. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu SZUKAMDJ.com jest SZUKAMDJ.com Sp.z.o.o. z siedzibą w Markach przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 243, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000733210 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1251675948, REGON 380313026, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@szukamdj.com, zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą.

2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o

świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204

ze zm.).

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których

dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu

przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są

przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,

których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu

przetwarzania.

4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej

litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu

SZUKAMDJ.com.

 

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do

kontaktowania się z Usługobiorcą, do celów informacyjnych, księgowych oraz innych

czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy w Serwisie SZUKAMDJ.com.

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

a) Imię i nazwisko, firma

b) NIP,

c) Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

d) Numer telefonu,

e) Adres e-mail.

3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania

przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a) Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system

teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

b) Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania

przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

c) Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą

elektroniczną.

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia

przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

 

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Korzystanie z Serwisu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za

pośrednictwem Serwisu, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest

całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce

rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę

zgodnie z Regulaminem.

2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.

Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie

dotyczących jej danych.

b) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną

lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie

osoby, której dane dotyczą.

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach

podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych

będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed

zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b). Dodatkowo przed

zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem

Serwisu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

 

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ

ICH POPRAWIANIA

1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich

poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą,

zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia,

uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich

przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe

lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla

którego zostały zebrane.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 i 2 można korzystać poprzez

przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@szukamdj.com.

 

V. PLIKI "COOKIES"

1. Serwis Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy

ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie.

W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania

Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz

analityczne.

a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w

urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia

Serwisu).

b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy

przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia

przez Użytkownika.

c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji

Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ.

“Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu

przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz

liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie serwisu. Informacje te nie

rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do

opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego

komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe

informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach

oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę

przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych

objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem

osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z

naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub

zniszczeniem.

2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i

modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą

elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio

postanowienia Regulaminu Serwisu SZUKAMDJ.com oraz inne właściwe przepisy prawa

polskiego.