Regulamin serwisu

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego SZUKAMDJ.com

Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

SZUKAMDJ.COM

 

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

VII. Własność intelektualna

VIII. Odpowiedzialność

IX. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem www.SZUKAMDJ.com prowadzony jest przez SZUKAMDJ.com Sp. z.o.o. z siedzibą w Markach przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 243, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000733210 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1251675948, REGON 380313026, kapitał zakładowy w wysokości 5000 złotych, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@szukamdj.com.
 2. Serwis SZUKAMDJ.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis SZUKAMDJ.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu SZUKAMDJ.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Serwis oraz Usługodawca nie jest oferentem usług typu DJ prezentowanych w Serwisie.
 6. Serwis nie jest stroną stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi ogłoszeniami. Usługobiorcy odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez nich ich wzajemnych zobowiązań.
 7. Wykonawca jest zobowiązany do tego, aby treści oferowanych usług oraz ich dostępność były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
 8. W Serwisie obowiązuje zakaz świadczenia usług zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązujące lub naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej.
 9. Wszystkie nazwy przedsiębiorców i ich logo użyte wiadomości e-mail przesłanej do Klienta przez Usługodawcę należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem SZUKAMDJ.com użyte są w celach informacyjnych.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827; Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa Polskiego oraz unijnego.

 

II. DEFINICJE

 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.
 2. FORMULARZ WYSZUKIWANIA DJ - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający przedstawienie szczegółów dotyczących zamówienia na usługi typu DJ, takie jak lokalizacja i data imprezy, a także wymagania muzyczne i prezencyjne wobec Wykonawcy.
 3. KALKULATOR OBLICZENIOWY – Usługa Elektroniczna umożliwiająca Użytkownikom obliczanie określonej wartości na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika.
 1. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Aktywacja Konta następuje po naciśnięciu linku aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail podany przez Użytkownika. Dane podane w Koncie służą do realizacji Usług Elektronicznych, uzupełniania wzoru Zamówienia o dane stron, jak również rozpatrywania reklamacji, kierowania wyjaśnień dotyczących Usług Elektronicznych lub Zamówień, kierowania ofert Wykonawców, informowania o zmianie Regulaminu oraz do innego kontaktu z Użytkownikiem dotyczącego Usług Elektronicznych.
 1. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. KLIENT – Usługobiorca zainteresowany skorzystaniem z usług typu DJ i korzystająca z Serwisu w celu przedstawienia im przez Usługodawcę oferty Wykonawców.
 2. WYKONAWCA - Usługobiorca, który korzysta z Usługi Elektronicznej poprzez oferowanie usług typu DJ  Klientom za pośrednictwem Serwisu.
 3. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
 4. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem SZUKAMDJ.com.
 5. SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Wykonawcy oraz przebiegu i realizacji świadczonej przez niego usługi.
 1. USŁUGODAWCA – SZUKAMDJ.com Sp. z.o.o. z siedzibą w Markach przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 119, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000733210 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1251675948, REGON 380313026, kapitał zakładowy w wysokości 5000 złotych.
 2. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK –osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 1. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

14. ZAMÓWIENIE umowa zawierana pomiędzy Wykonawcą a Klientem na obsługę muzyczną typu DJ, którego wzór dostarczany przez Usługodawcę.

 

 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. prowadzenie Konta,
  2. zamieszczanie ogłoszeń,
  3. zbieranie i przedstawianie ofert maksymalnie pięciu Wykonawców Klientom,
  4. korzystanie z Systemu Opinii,
  5. korzystanie z Kalkulatora Obliczeniowego,
  6. po wybraniu oferty danego Wykonawcy przez Klienta, uzupełnianie wzoru Zamówienia o dane Wykonawcy i Klienta i przedstawienie wzoru Zamówienia Wykonawcy oraz Klientowi w celu zawarcia Zamówienia.
 2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. a), b), c), d) i e) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. f) Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne, przy czym płatność jest uiszczana przez Wykonawcę na podstawie odrębnie zawartej umowy o współpracę.
 3. Przedstawienie ofert do pięciu Wykonawców Klientowi odbywa się po przesłaniu poprawnie uzupełnionego Formularza Wyszukiwania DJ, najpóźniej po 24 godzinach od momentu jego przesłania i następuje na adres e-mail wskazany przez Klienta w jego Koncie.
 4. Klient ma prawo odstąpić od Zamówienia zawartego z Wykonawcą w ciągu 14 dni od zawarcia Zamówienia z Wykonawcą. Po odstąpieniu od umowy z Wykonawcą Klient ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o ponowne przedstawienie ofert do pięciu Wykonawców.
 5. Podczas korzystania z Systemu Opinii, Klient zobowiązuje się:
  1. opiniować i oceniać Wykonawców tylko wtedy, gdy sam korzystał z ich usług,
  2. nie opiniować i nie oceniać Wykonawcy, gdy jest zatrudniony przez ocenianego Wykonawcy, jest jego właścicielem lub zarządcą lub pozostaje w inny sposób powiązany z opiniowanym lub ocenianym Wykonawcą,
  3. nie dodawać nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd opinii dotyczących Wykonawcy oraz świadczonych przez niego usług,
  4. nie umieszczać reklamy towarów, usług, przedsiębiorców, chyba, że działanie takie jest prowadzone w porozumieniu z Usługodawcą i za jego zgodą,
  5. nie upubliczniać danych osobowych osób, których dane te lub opinia dotyczą, bez wyraźnej ich zgody.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, w celu korzystania z Serwisu:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 8. W celu skorzystania z Usługi Elektronicznej opisanej w rozdziale III pkt 1 lit c lub f, Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych do Konta zgodnych ze stanem faktycznym, a także do ich bieżącego uaktualniania.Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 9. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, a także prawo do edycji lub usunięcia treści (w tym zdjęć) umieszczonych w Koncie, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności, gdy zawierają elementy:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
  2. o charakterze rasistowskim,
  3. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
  4. noszące znamiona przestępstw, wykroczeń lub czynów nieuczciwej konkurencji lub innych czynów o charakterze bezprawnym,
  5. naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  6. wprowadzające w błąd,
  7. reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do SZUKAMDJ.com,
  8. będące SPAM-em lub materiałem promocyjnym,
  9. zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.

    

   V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

   ELEKTRONICZNYCH

   1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
    1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta).
    2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@szukamdj.com.
    3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie, w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
    4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

   VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

   a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@szukamdj.com.

   b) W powyższej wiadomości e-mail, w celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

   c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

   d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

    

   VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

   2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

   3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od Dnia, w którym Konsument zawarł umowę o świadczenie Usług.

   4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

    

   VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

   1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem SZUKAMDJ.com, w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji) są własnością Usługodawcy. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony SZUKAMDJ.com, bez zgody Usługodawcy.

   2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony SZUKAMDJ.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną lub karną.

    

    IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

   1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych osobowych

   Użytkowników.

   2. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na przekazywanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika osobom trzecim w celu świadczenia Usług dla Użytkownika, w szczególności może przekazywać dane osobowe Klientów Wykonawcom lub dane osobowe Wykonawców Klientom.

   3. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie do Serwisu.

   4. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących

   Konsumentami:

   a) za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,

   b) w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,

   c) za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,

   d) za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,

   e) za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,

   f) za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności:

   jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,

   g) za skutki związane z utratą hasła,

   h) za niewykonanie zobowiązań przez Klienta wynikających z zawartego Zamówienia.

   7. Wykonawca niebędący Konsumentem zwalnia Serwis z odpowiedzialności za powstałe szkody, utracone zyski, naruszenia dobrego imienia, a także inne niedogodności powstałe w wyniku celowej lub przypadkowej działalności innych Użytkowników, gdyż wyrażane opinie stanowią indywidualne stanowisko każdego z Użytkowników, a Serwis ogranicza się jedynie do udostępnienia platformy w postaci Serwisu www.

    

   IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu Polskiemu.

   2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usług Elektronicznych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

   3. Sądowe rozstrzyganie sporów:

   a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks Postępowania Cywilnego (tj. Dz. U. 2018 poz. 155 ze zm.).

   b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

   4. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

   7. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.